MENÜ

Adatvédelmi nyilatkozat: http://blomdahlmedical.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Adatkezelési tájékoztató

Rövid összefoglaló

Amikor ön a

http://blomdahlmedical.hu/

https://fulcimpalyukasztas.ewk.hu/

https://fulbeloves.ewk.hu/

https://www.facebook.com/blomdahlfulbeloves/

https://www.instagram.com/blomdahlmedicalhungary/

https://www.youtube.com/channel/UCWcRl3IHgPE-CG5J63fzwHg

https://csecsemofulbeloves.ewk.hu/

https://blomdahl.ewk.hu/

weboldalak szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.

A PRI-MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság(a továbbiakban adatkezelő) a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó beleegyezése nélkül, – amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk?

Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az önre vonatkozó és az adatkezelő által kezelt, illetve az adatkezelő (vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az adatkezelő az ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: orvosifulbeloves@gmail.com

Papír alapú levélben a szolgáltató székhelyére:

6200 Kiskőrös Róna u 13.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

Mikor kérheti az adatai helyesbítését?

Amennyiben ön vagy az adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár az adatkezelő saját intézkedése folytán az adatkezelő a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Joga van töröltetni az személyes adatait?

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az adatkezelő nem tudja az ön adatait törölni. Az adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli az adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait?

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által az adatkezelő részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az adatkezelő csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hogyan vonhatja vissza a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását?

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A levélben küldött hozzájárulás visszavonását az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött hozzájárulás visszavonást az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: orvosifulbeloves@gmail.com

Papír alapú levélben a szolgáltató székhelyére:

6200 Kiskőrös Róna u 13.

 

Hova fordulhat a panaszával?

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

 

Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait?

 

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, ön választása szerint az adatkezelővel szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

 

Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz?

Az ön személyes adatait az adatkezelő részére a Megrendelőlapot vagy Kapcsolati űrlapot kitöltő személy szolgáltatja. Amennyiben az adat nem öntől érkezett, az adatkezelő ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül az adatkezelő részére benyújtott adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt.

Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük?

Az adatkezelő minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.

Részletes Adatkezelési tájékoztató

A 2016/679 GDPR Rendelet, 13. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. § (1) alapján a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékozatni szükséges az alábbiakról:

 1. az adatkezelő, és ha van, az adatvédelmi tisztviselő megnevezéséről és elérhetőségéről;
 2. megkell jelölni, milyen célból gyűjtjük az adatokat; az adatok kategóriáit; az adatkezelés jogalapját, és időtartamát;
 3. amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának következményeiről,
 4. tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről.
 5. tájékoztatnunk kell az érintettet arról, hogy kérésére megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van, valamint tájékoztatnunk kell az adatvédelmi jogairól;
 6. külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását,
 7. végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről, hozzájárulással kezelt adatok esetén.

A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie. A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén, az adatok megérkezése után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti listának megfelelően.

1. Az adatkezelő adatai

Név: PRI-MARKET Bt.

Székhely: 6200 Kiskőrös Róna u. 13.

Levelezési cím: 6200 Kiskőrös Róna u. 13.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Heves Megyei Bíróság Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-06-110889

Adószám: 20133418203

Képviselő: Szabó Bertalan Ádámné Szabó Olga

Telefonszám: 06-70-623-8353

E-mail: orvosifulbeloves@gmail.com

Honlap: http://blomdahlmedical.hu/uzlet/

Bankszámlaszám: 10102543-44025200-01000008

IBAN: HU37- 10102543-44025200-01000008
SWIFT kód: BUDAHUHB 1038 BUDAPEST VÁCI ÚT 193.

 (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:
http://blomdahlmedical.hu/

https://fulcimpalyukasztas.ewk.hu/

https://fulbeloves.ewk.hu/

https://www.facebook.com/blomdahlfulbeloves/

https://www.instagram.com/blomdahlmedicalhungary/

https://www.youtube.com/channel/UCWcRl3IHgPE-CG5J63fzwHg

https://csecsemofulbeloves.ewk.hu/

https://blomdahl.ewk.hu/

2.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

 

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztató is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.

2.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2.3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása

2.3.1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.

2.3.2. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog”

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt,
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 4. az adatkezelés jogellenes,
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhető az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az adatkezelés jogos érdekeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

2.4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

2.5.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

 

 

2.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.7.Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a következő esetekben:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy,
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

2.8. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

2.8.1. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő munkatársak tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Név: Tüzkőné Dr. Kunyik Dóra

Email címe: drkunyikdora@bookpile.hu

Mobil száma: +36-30-4787866

2.8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2.8.3. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Magyarországon a pert az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

 1. ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
 2. ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát, az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

3.Jogos érdek jogalap előfordulása adatkezelésünkben

 

Adatkezelés megnevezése:

Kinek az érdekében alkalmazzuk?

Mi az ön érdeke?

A két érdek mérlege:

1.

IP cím kezelése

az adatkezelő weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme

az ön adatainak titkossága

IP címek kezelése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve.

2.

Sütik (cookie) kezelése

az adatkezelőweblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelme

az ön adatainak titkossága

a sütik elhelyezése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve

3.

Jogvita, hatósági eljárás,

Adatkezelő jogi érdekei

az ön adatainak titkossága

személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra, így az érintettek érdekeit sekély mértékben veszélyezteti

4.

Jogi személy ügyfelek alkalmazottainak személyes adatai

Az adatkezelő jogi érdekei

az ön adatainak titkossága

személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra, így az érintettek érdekeit sekély mértékben veszélyezteti

5.

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő jogos érdeke, és az érintett jogos érdekei védelmében

az ön adatainak titkossága

személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra, így az érintettek érdekeit sekély mértékben veszélyezteti

4. Az adatkezelő adatkezeléseinek bemutatása

A személyes adatokat az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata a székhelyén érhető el.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon elhelyezett hivatkozások útján elérhető weboldalakhoz kapcsolódnak. Az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek által közzétett tartalmakhoz kapcsolódó, azok szolgáltatásaihoz, promóciós tevékenységükhöz kapcsolódó adatkezelésekre a harmadik személyek adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, ezekért az adatkezelésekért az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő nem ellenőrzi a weboldalán az érintett által megadott személyes adatokat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy magadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi.

4.1. Önálló adatkezelések

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

Az érintettek köre:

Az adatkezelő oldalain regisztráló ügyfelek.

Az érintettekre vonatkozó adatok:

- név, cím, e-mail cím és telefonszám

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

A hozzájárulás elmaradásának következménye:

A szolgáltatás nem lesz személyre szabható.

Az adatkezelés belső címzettjei:

(Az adatkezelő vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

A megrendelt áru, termék, vagy szolgáltatás kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

Az érintett személyek kategóriái:

Az adatkezelőnek szállítást igénylő vásárlói.

A személyes adatok típusa:

- név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:

az áru kiszállítását végző munkatárs vagy adatfeldolgozó szerződéses partner (futár)

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a
felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése

Az adatkezelés jogalapja:

-          az érintett hozzájárulása

-          adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai

Az érintettek személyek kategóriai:

Az adatkezelőnek hírlevet igénylő ügyfelei

A személyes adatok típusai:

- név, kézbesítési cím, e-mail cím

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

Az érintett hírlevélről leiratkozásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és nyomtatott alapon

Az hozzájárulás elmaradásának következménye:

A hírlevél küldése nem lehetséges.

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:

hírlevél küldő adatkezelő, posta

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Közösségi oldalon való adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

Az érintettek személyek kategóriái:

Azok a természetes személyek, akik a  adatkezelő közösségi oldalait követik

A személyes adatok típusa:

Az adatkezelő a látogatók és a tartalmait megosztó személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli. Az adatkezelő a követői nevét kezeli, minden más a követők által megosztott személyes adatokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók.

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig (tiltakozásáig) kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon

Az hozzájárulás elmaradásának következménye:

-          nincs

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:

(Az adatkezelő vezetője és az adatkezelő közösségi oldalának kezelését munkaköre alapján ellátó munkatárs.)

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

szerződéssel kapcsolatos szavatossági kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 1997. CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdés

Az érintett személyek kategóriái:

azok a természetes személyek, akik a adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítettek.

A személyes adatok típusa:

- név, cím, e-mail cím és telefonszám, panasz helye, ideje, módja, a panasz leírása, panasz azonosítója.

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:

Az adatkezelő vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, kormányhivatal

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Honlap biztonságos működtetésével

kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő és ügyfeleinek IT biztonságának megőrzése

Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Az érintett személyek kategóriái:

Az adatkezelő honlapját igénybe vevő természetes személyek

A személyes adatok típusa:

- IP Cím, operációs rendszer típusa, igénybe vevés időpontja

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

15

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon

Az adatok címzettjeinek kategóriái:

az adatkezelő vezetője, hatóság megkeresés alapján, vagyonvédelmi adatfeldolgozó.

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Pontgyűjtő nyereményjátékkal

kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az nyereményjátékban résztvevő természetes személyeknek kedvezmény nyújtása, a játék bonyolítása során a résztvevők nyilvántartása és megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja:

A természetes személy résztvevők önkéntes, tájékozott és tevőleges hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett személyek kategóriái:

Azok a természetes személy vásárlóink, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni.

A személyes adatok típusa:

név, lakcím vagy postacím, email cím, telefonszám

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettektől.

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a nyereményjáték befejezéséig.

Az adatkezelés technikai jellege:

Elektronikus módon és papír alapon.

A hozzájárulás elmaradásának következménye:

A vásárlónk nem vehet részt a nyereményjátékban.

Az adatok címzettjeinek kategóriái:

A nyereményjáték jogi megfelelőségét biztosító közjegyző.

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény..

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Ügyfelekkel való kapcsolattartás

adatkezelése:

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az ügyfelekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

Az érintettek köre:

Az adatkezelő oldalain regisztráló ügyfelek.

Az érintettekre vonatkozó adatok:

- név, cím, e-mail cím és telefonszám

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat fennállásáig kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

Az adatkezelés belső címzettjei:

(Az adatkezelő vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Szerződések teljesítésével kapcsolatos

adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

(A társaság természetes személy ügyfelek, vevők, szállítók személyes adatait kezeli a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban. A személyes adatok kezeléséről az érintette tájékoztatni kell. Az adatkezelő online történő szerződéskötések a 2001. évi CVIII. tv hatálya alá esnek.) Ezért az adatkezelés célja:

- a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatás megtörténtének a bizonyítása,

- a szerződés megkötésének a bizonyítása,

- a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítés

- a tejesítés figyelemmel kísérlése, az abból származó díjak számlázása,

- a szerződésből eredő követelések érvényesítése,

- és a szerződéses kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

Az érintett személyek kategóriái:

A társaság természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói

A személyes adatok típusa:

- név, cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím, székhely cím szállítási cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány szám.

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől

Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

a szerződés megszűnésétől számított 5 év

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A szerződéskötés elmarad.

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:

A társaság vezetője, az ügyfélszolgálati és könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, könyvelő adatfeldolgozó.

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Fülbelövés, orrbelövés, akupunktúra, akupresszúra tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések:

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a megrendelő szerződéséhez nem kapcsolódó, de a biztonságos teljesítéshez elengedhetetlen egészségügyi adatok bekérése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett kifejezett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont

Az érintettek köre:

Az adatkezelőtől orrbelövést, fülbelövést, akupunktúrát, akupresszúrát megrendelő ügyfelek.

Az érintettekre vonatkozó adatok:

- nagykorúság, vérzékenység, általános egészségi állapot, ismert allergia megléte

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől, kiskorú esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló személytől

Az adatok kezelésének időtartama:

szerződés teljesítéséig, és az abból fakadó szavatossági jogok elévüléséig.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus módon és papír alapon

Az adatkezelés belső címzettjei:

(Az adatkezelő vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)

A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:

IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.

Továbbítják-e az adatokat az EU-n Kívülre

Eu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

 

4.2.Adattovábbítások

Továbbított adatok

Címzett megnevezése

Címzett kategóriái és a kategória okai

név,

email cím:

telefonszám.

szállítási cím:

megrendelt termékért és szállításért fizetendő összeg (utánvétes fizetés esetén:

Futárszolgálat

Neve: MPL, Magyar Posta Zrt

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Telefonszám: 06-40-46-46-46

 

Adatfeldolgozó

A megrendelt termék kiszállítása, a csomag nyomonkövetésének biztosítás)

név,

cím

vásárlás összege

a megrendelt termék/szolgáltatás adatai és mennyisége

 

Könyvelő

Neve: Kálvin Könyvelőiroda Kft.

Székhelye. 1053 Budapest, Kálvin tér. 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-907282

Adószám: 14514276-2-41

Telefonszám: +36-1-266 6131

Emal cím: kovacs_katalin@kalvinkonyveloiroda.hu

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében, az érintettek adatait a Sztv. 169. §. (2) bekezdésének megfelelő időtartamig kezeli.

Az adatkezelő weblapjának tartalmai

Tárhelyszolgáltató

Neve: Bluehost Inc

Telefonszám: +1 801765 9400

Emal cím: legal@bluehost.com

Honlap: www.bluehost.com

A Bluehost Inc.az adatkezelő webes tárhelyét biztosítja, a webws tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi).

név

bankszámlaszám

szerződéssel összefüggésben indított vagy bankkártyás fizetés adatai

Számlavezető bank:

Neve: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Rt.

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.

Adószám: 10196445-4-44

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Telefonszám: +36 (1) 450-6000

Emal cím: info@budapestban.hu

Honlap: www.budapestbank.hu

Az adatkezelő számlavezető bankja. A bank a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, beleértve ebbe az adatkezelést is.

https://www.budapestbank.hu/info/doc_felelosseg.php

 

Az adatkezelő weblapjának tartalmai

WordPress szolgáltatója az Automattic Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA),

 

Az WordPress az adatkezelő webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi).

 

Internetes és telefonos adatok

Távközlési szolgáltató

A szolgáltató az adatkezelő telefon és internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet és telefon szolgáltatás biztosítása.

az adatkezelő adatfeldolgozóinak és az adattovábbítások címzettjeinek adatai

Adatvédelmi Tisztviselő

BookPile Consulting BT

Székhelye: 7211 Dalmand, Vörösmarty utca 2/a.

Adószám: 26389648-1-17

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-06-00736

Telefonszám: +36-30-4787866

Emal cím: drkunyikdora@bookpile.hu

Honlap: www.bookpile-data-consulting.hu

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő adatvédelem területén végez az adatkezelő részére szaktanácsadást, így a személyes adatait nem feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő adatvédelmi és titoktartási záradékkal kiegészített szerződés alapján végzi a tevékenységét

Adatvédelmi tájékoztató: www.bookpile.hu/shop_ordered/23419/pic/szabalyzatok/adatkezelesi/adatkezelesi_bookpilebt.pdf

 

név,

cím,

termék/szolgáltatás neve és mennyisége,

adószám

email cím

termék/szolgáltatás ára

számla száma

Számlázást végző szolgáltató

Neve: KBOSS.hu Kft

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Email cím: info@szamlazz.hu

Honlap: www.szamlazz.hu

weblapon keresztül elektronikus számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetőleg kérés esetén postai úton történő megküldése Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem

 

Az adatkezelő weblapjának tartalmai

Google LLC (“Google”) ;
székhelye: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap és a letöltési felhőszolgáltatás (elérési link) biztosítása adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

A https://www.facebook.com/blomdahlfulbeloves/oldal követőinek, kedvelőinek Facebook profil és nyilvános adatai, a bejegyzéskedvelés ténye

Facebook Ireland Limited
Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

 

Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója

adatvédelmi tájékoztatója:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

A https://www.youtube.com/channel/UCWcRl3IHgPE-CG5J63fzwHg oldal követőinek, kedvelőinek YouTube profil és nyilvános adatai, a bejegyzéskedvelés ténye

Google LLC (“Google”) ;
székhelye: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap és a letöltési felhőszolgáltatás (elérési link) biztosítása adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

 

4.3. Cookie-k kezelése

A cookie-k beállításával kapcsolatban további információk az egyes böngészők „Beállítások” „Súgó” menüpont alatt érhetőek el.

Cooike azonosítója

Típusa

Szolgáltató

Kezelt adatok köre

Cooike alkalmazásának célja

Az adatkezelés időtartama

PHPSESSID

feltétlenül szükséges

blomdahlmedical.hu

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőoldal mérete, belépés időpontja

a webhely biztonságához szükséges

munkamenet

végéig

wc_fragments_#

feltétlenül szükséges

blomdahlmedical.hu

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőoldal mérete, belépés időpontja

a webhely biztonságához szükséges

munkamenet végéig

/wp-admin/admi-n-ajax.php-wc_cart_hash

feltétlenül szükséges

blomdahlmedical.hu

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőoldal mérete, belépés időpontja.

a webhely biztonságához szükséges

munkamenet végéig

 

5. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet, az Infotv. valamint az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról. A fentiek alapján adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek, és egyéb támadások ellen.

7. Formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához

Formalevelek az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikkal kapcsolatos kérelmeihez elérhetőek a NAIH honlapján: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Kiskőrös, 2018. október 24.

Asztali nézet